Hạt Dao tiện ngoài SECO

Posted on Posted in Dao tiện, Dụng cụ cắt Seco, Sản phẩm

Dao tiện CNC – Dụng cụ cắt CNC – Hạt dao tiện tổng quát

DAO TIỆN CNC – HẠT DAO TIỆN TỔNG QUÁT

Catalog: Seco – Dao tiện ngoài

Bài viết liên quan:

MDT – Tiện đa hướng SECO, Dao Chít rãnh và tiện cắt đứt SECO, Dao tiện ren SECO, Dao tiện trong SECO..