Cảm biến tốc độ – Màn hình tốc độ nhỏ gọn

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Setting range Dimensions Sensing range Nominal voltage Electrical design
DI5020 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI6001 3…6000 Imp/min M18 x 1 / L = 68 mm 12 mm non-flush mountable 10…36 DC; (operating voltage “supply class 2” according to cULus) V PNP
DI602A 3…6000 Imp/min M18 x 1 / L = 68 mm 8 mm non-flush mountable 10…36 DC V PNP
DI103A 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 20…250 AC/DC V
DI5022 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI5027 5…24000 Imp/min M12 x 1 / L = 60 mm 3.5 mm flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5023 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 92.3 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI5021 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI5026 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP/NPN
DI5029 5…24000 Imp/min M18 x 1 / L = 60 mm 7 mm flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5024 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 92.3 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP/NPN
DI5030 5…24000 Imp/min M18 x 1 / L = 60 mm 12 mm non-flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI506A 5…300 Imp/min M30 x 1.5 / L = 82 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI5028 5…24000 Imp/min M12 x 1 / L = 60 mm 6.5 mm non-flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5032 5…14400 Imp/min M30 x 1.5 / L = 65 mm 21 mm non-flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5031 5…14400 Imp/min M30 x 1.5 / L = 65 mm 12 mm flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5033 5…9600 Imp/min 40 x 40 x 54 mm 20 mm flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI5034 5…9600 Imp/min 40 x 40 x 54 mm 24 mm non-flush mountable 10…30 DC V PNP/NPN
DI0101 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 20…250 AC/DC V
DI5009 5…300 Imp/min M30 x 1.5 / L = 82 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI5004 5…300 Imp/min M30 x 1.5 / L = 81 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP
DI0104 5…3600 Imp/min M30 x 1.5 / L = 80 mm 10 mm flush mountable 20…250 AC/DC V
DI5007 5…300 Imp/min M30 x 1.5 / L = 81 mm 10 mm flush mountable 10…36 DC V PNP