Đồng hồ so Peacock (dải đo 5mm/10mm)

Posted on Posted in Đồng hồ so Peacock, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Model Độ chia (mm) Phạm vi đo (mm) Hiển thị đồng hồ Sai số chỉ thị (µm) Sai số ngược (µm) Chính xác lặp (µm) Lực đo nhỏ hơn (N)
Vòng quay Toàn bộ dải đo
1/10 1/2 Một  Hai
107-HG 0.01 10 ±0 -50- 100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4
107-DX 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-SWA 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-BL 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-LL 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-RE 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-T 0.01 10 ±100 -50- 0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-E 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 * 0.4
107W 0.01 10 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57-SWA 0.01 5 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57 0.01 5 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57F 0.01 5 ±0 -50- 100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
57B 0.01 5 0 -50- 0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4