Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Hitachi

Posted on Posted in Hitachi
Nắp chụp nước
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
H201       H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H202       H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H203 C260 Φ6x30H Lower H-Cut 203M. Q series AWF High speed type
H203-1 C261 Φ4x30H Lower H-Cut 203M. Q series AWF High speed type
H204 Q6205 Φ80x7x46H Lower H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C372
H205 Q6201 Φ24x5x12H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C494
H205-1 Q6201 Φ24x5x12H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C494
H206   Φ80x5x48H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder