Giác hút chân không không tạo vết

Posted on Posted in Giác hút chân không

Là loại giác hút sử dụng cho các ứng dụng đỏi hỏi không được tạo ra các vết trên bề sản phẩm, sau khi tiếp xúc với giác hút.

Variations Symbol Type Series Pad diameter Adapter Buffer
U Flat ZP2 φ4, φ6, φ8, φ10, φ16, φ25, φ32, φ40, φ50
H Heavy-duty
(Flat with rib)
ZP2 φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125