TorqueShield TB Hannzmotrol

Posted on Posted in Hannz motrol, Sản phẩm

Ứng dụng:

Tương tự với 2 mẫu TF và TC, Mẫu TB với mục đích bào vệ thiết bị index khỏi các sự cố quá tải ở đầu ra.

Áp dụng cho mẫu HA-series. Sử dụng lỗ rỗng ở giữa để lắp đặt dây hoặc thiết bị bổ sung khác. Tấm chắn mô-men xoắn loại lớn là bán cố định

MODEL T07B T09B T11B T15B T19B T23B
torque limiting range
(N.m)
40~250 60~450 90~600 300~2200 500~4500 1200~5500
Maximum allowed
number of rotation(rpm)
200 200 200 140 120 100

*Đặc tính của tấm chắn mô-men xoắn kiểu lỗ khoan lớn:

Form Code torque limiting range pitch of torque
adjusting nut
max allowed
radial load(N)
max allowed
thrust load(N)
max allowed
bending moment (N.m)
max allowed
RPM
inertia momen
(kg.m2)
weight
(kg)
T07B 15L
25H
40~150
100~250
2 2450 2950 45 200 0.02 4.5
T09B 20L
45H
60~200
140~450
2 5200 5000 100 200 0.07 9.6
T11B 23L
60H
90~230
150~600
2 7300 7000 180 200 0.15 15
T15B 100L
220H
300~1000
650~2200
2 11800 12000 430 140 0.8 43
T19B 200L
450H
500~2000
1500~4500
2 16800 17000 750 120 2.1 74
T23B 350L
550H
1200~3500
2000~5500
2 24800 35000 1950 100 4.5 110