Đá gốm XEBEC Meister Finish

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec, Sản phẩm
Dimensions Pink Cream Yellow Red White Blue Black Orange Light Brown Dark Brown Violet
T×W×L(mm) #3000 #2000 #1500 #1200 #1000 #800 #600 #400 #300 #220 #120
0.3× 4×100 AR-0304M AW-0304M AB-0304M AP-0304M AO-0304M AL-0304M AD-0304M
0.4×4×100 AR-0404M AW-0404M AB-0404M AP-0404M AO-0404M AL-0404M AD-0404M
0.5×1×100
0.5×1×150
0.5×2×100
0.5×2×150
0.5×4×100 AR-0504M AW-0504M AB-0504M AP-0504M AO-0504M AL-0504M AD-0504M
0.5×4×150 AR-0504L AW-0504L AB-0504L AP-0504L AO-0504L AL-0504L AD-0504L
0.5×6×100 AR-0506M AW-0506M AB-0506M AP-0506M AO-0506M AL-0506M AD-0506M
0.5×6×150 AR-0506L AW-0506L AB-0506L AP-0506L AO-0506L AL-0506L AD-0506L
0.5×8×100
0.5×8×150
0.5×10×100 AR-0510M AW-0510M AB-0510M AP-0510M AO-0510M AL-0510M AD-0510M
0.5×10×150 AR-0510L AW-0510L AB-0510L AP-0510L AO-0510L AL-0510L AD-0510L
0.5×1×100
0.8×1×150
0.8×2×100
0.8×2×150
0.8×4×100 AR-0804M AW-0804M AB-0804M AP-0804M AO-0804M AL-0804M AD-0804M
0.8×4×150 AR-0804L AW-0804L AB-0804L AP-0804L AO-0804L AL-0804L AD-0804L
0.8×6×100 AR-0806M AW-0806M AB-0806M AP-0806M AO-0806M AL-0806M AD-0806M
0.8×6×150 AR-0806L AW-0806L AB-0806L AP-0806L AO-0806L AL-0806L AD-0806L
0.8×8×100
0.8×8×150
0.8×10×100 AR-0810M AW-0810M AB-0810M AP-0810M AO-0810M AL-0810M AD-0810M
0.8×10×150 AR-0810L AW-0810L AB-0810L AP-0810L AO-0810L AL-0810L AD-0810L
1.0×1×100 AS-1001M AC-1001M AY-1001M AR-1001M AW-1001M AB-1001M AP-1001M AO-1001M AL-1001M AD-1001M
1.0×1×150
1.0×2×100 AS-1002M AC-1002M AY-1002M AR-1002M AW-1002M AB-1002M AP-1002M AO-1002M AL-1002M AD-1002M AV-1002M
1.0×2×150
1.0×4×100 AY-1004M AR-1004M AW-1004M AB-1004M AP-1004M AO-1004M AL-1004M AD-1004M AV-1004M
1.0×4×150 AR-1004L AW-1004L AB-1004L AP-1004L AO-1004L AL-1004L AD-1004L AV-1004L
1.0×6×100 AY-1006M AR-1006M AW-1006M AB-1006M AP-1006M AO-1006M AL-1006M AD-1006M AV-1006M
1.0×6×150 AR-1006L AW-1006L AB-1006L AP-1006L AO-1006L AL-1006L AD-1006L AV-1006L
1.0×8×100 AR-1008M AW-1008M AB-1008M AP-1008M AO-1008M AL-1008M AD-1008M AV-1008M
1.0×8×150 AR-1008L AW-1008L AB-1008L AP-1008L AO-1008L AL-1008L AD-1008L AV-1008L
1.0×10×100 AY-1010M AR-1010M AW-1010M AB-1010M AP-1010M AO-1010M AL-1010M AD-1010M AV-1010M
1.0×10×150 AR-1010L AW-1010L AB-1010L AP-1010L AO-1010L AL-1010L AD-1010L AV-1010L
1.5×1×100
1.5×1×150
1.5×1.5×100 AR-15015M AW-15015M AB-15015M AP-15015M AO-15015M AL-15015M AD-15015M
1.5×1.5×150
1.5×2×100
1.5×2×150
1.5×4×100 AR-1504M AW-1504M AB-1504M AP-1504M AO-1504M AL-1504M AD-1504M AV-1504M
1.5×4×150 AR-1504L AW-1504L AB-1504L AP-1504L AO-1504L AL-1504L AD-1504L AV-1504L
1.5×6×100 AR-1506M AW-1506M AB-1506M AP-1506M AO-1506M AL-1506M AD-1506M AV-1506M
1.5×6×150 AR-1506L AW-1506L AB-1506L AP-1506L AO-1506L AL-1506L AD-1506L AV-1506L
1.5×8×100
1.5×8×150
1.5×10×100 AR-1510M AW-1510M AB-1510M AP-1510M AO-1510M AL-1510M AD-1510M AV-1510M
1.5×10×150 AR-1510L AW-1510L AB-1510L AP-1510L AO-1510L AL-1510L AD-1510L AV-1510L
2.0×1×100
2.0×1×150
2.0×2×100 AR-2002M AW-2002M AB-2002M AP-2002M AO-2002M AL-2002M AD-2002M
2.0×2×150
2.0×4×100 AR-2004M AW-2004M AB-2004M AP-2004M AO-2004M AL-2004M AD-2004M AV-2004M
2.0×4×150 AR-2004L AW-2004L AB-2004L AP-2004L AO-2004L AL-2004L AD-2004L AV-2004L
2.0×6×100 AR-2006M AW-2006M AB-2006M AP-2006M AO-2006M AL-2006M AD-2006M AV-2006M
2.0×6×150 AR-2006L AW-2006L AB-2006L AP-2006L AO-2006L AL-2006L AD-2006L AV-2006L
2.0×8×100
2.0×8×150
2.0×10×100 AR-2010M AW-2010M AB-2010M AP-2010M AO-2010M AL-2010M AD-2010M AV-2010M
2.0×10×150 AR-2010L AW-2010L AB-2010L AP-2010L AO-2010L AL-2010L AD-2010L AV-2010L
3.0×1×100
3.0×1×150
3.0×2×100
3.0×2×150
3.0×4×100 AR-3004M AW-3004M AB-3004M AP-3004M AO-3004M AL-3004M AD-3004M AV-3004M
3.0×4×150 AR-3004L AW-3004L AB-3004L AP-3004L AO-3004L AL-3004L AD-3004L AV-3004L
3.0×6×100 AR-3006M AW-3006M AB-3006M AP-3006M AO-3006M AL-3006M AD-3006M AV-3006M
3.0×6×150 AR-3006L AW-3006L AB-3006L AP-3006L AO-3006L AL-3006L AD-3006L AV-3006L
3.0×8×100
3.0×8×150
3.0×10×100 AR-3010M AW-3010M AB-3010M AP-3010M AO-3010M AL-3010M AD-3010M AV-3010M
3.0×10×150 AR-3010L AW-3010L AB-3010L AP-3010L AO-3010L AL-3010L AD-3010L

AV-3010L

☆:Hỏi thêm thông tin NCC