Đá gốm XEBEC Meister Finish (thanh dẹt)

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec, Sản phẩm

Đá gốm Xebec Meister Finishi là loại đá mà thanh cầm tay chuyên dùng của Xebec (Nhật Bản) cho đánh ba via, đán bóng sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu ( có độ cứng vật liệu <57HRC)

Đá dùng được cấu tạo bở vật liệu sợi gốm (ceramic fiber) được xắp xếp theo kết cấu đan mắt lưới, tạo nhám thay cho vật liệu hạt mài thông thường đồng thời có độ cứng chắc.

Loại đá thanh có 11 cỡ nhám( từ #120 đến #3000) được đánh mầu để dễ nhận biết; với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với các ứng dụng bề mặt cần xử lý.

 

Dimensions Pink Cream Yellow Red White Blue Black Orange Light Brown Dark Brown Violet
T×W×L
(mm)
#3000 #2000 #1500 #1200 #1000 #800 #600 #400 #300 #220 #120
0.3× 4×100 AR-0304M AW-0304M AB-0304M AP-0304M AO-0304M AL-0304M AD-0304M
0.4×4×100 AR-0404M AW-0404M AB-0404M AP-0404M AO-0404M AL-0404M AD-0404M
0.5×1×100
0.5×1×150
0.5×2×100
0.5×2×150
0.5×4×100 AR-0504M AW-0504M AB-0504M AP-0504M AO-0504M AL-0504M AD-0504M
0.5×4×150 AR-0504L AW-0504L AB-0504L AP-0504L AO-0504L AL-0504L AD-0504L
0.5×6×100 AR-0506M AW-0506M AB-0506M AP-0506M AO-0506M AL-0506M AD-0506M
0.5×6×150 AR-0506L AW-0506L AB-0506L AP-0506L AO-0506L AL-0506L AD-0506L
0.5×8×100
0.5×8×150
0.5×10×100 AR-0510M AW-0510M AB-0510M AP-0510M AO-0510M AL-0510M AD-0510M
0.5×10×150 AR-0510L AW-0510L AB-0510L AP-0510L AO-0510L AL-0510L AD-0510L
0.5×1×100
0.8×1×150
0.8×2×100
0.8×2×150
0.8×4×100 AR-0804M AW-0804M AB-0804M AP-0804M AO-0804M AL-0804M AD-0804M
0.8×4×150 AR-0804L AW-0804L AB-0804L AP-0804L AO-0804L AL-0804L AD-0804L
0.8×6×100 AR-0806M AW-0806M AB-0806M AP-0806M AO-0806M AL-0806M AD-0806M
0.8×6×150 AR-0806L AW-0806L AB-0806L AP-0806L AO-0806L AL-0806L AD-0806L
0.8×8×100
0.8×8×150
0.8×10×100 AR-0810M AW-0810M AB-0810M AP-0810M AO-0810M AL-0810M AD-0810M
0.8×10×150 AR-0810L AW-0810L AB-0810L AP-0810L AO-0810L AL-0810L AD-0810L
1.0×1×100 AS-1001M AC-1001M AY-1001M AR-1001M AW-1001M AB-1001M AP-1001M AO-1001M AL-1001M AD-1001M
1.0×1×150
1.0×2×100 AS-1002M AC-1002M AY-1002M AR-1002M AW-1002M AB-1002M AP-1002M AO-1002M AL-1002M AD-1002M AV-1002M
1.0×2×150
1.0×4×100 AY-1004M AR-1004M AW-1004M AB-1004M AP-1004M AO-1004M AL-1004M AD-1004M AV-1004M
1.0×4×150 AR-1004L AW-1004L AB-1004L AP-1004L AO-1004L AL-1004L AD-1004L AV-1004L
1.0×6×100 AY-1006M AR-1006M AW-1006M AB-1006M AP-1006M AO-1006M AL-1006M AD-1006M AV-1006M
1.0×6×150 AR-1006L AW-1006L AB-1006L AP-1006L AO-1006L AL-1006L AD-1006L AV-1006L
1.0×8×100 AR-1008M AW-1008M AB-1008M AP-1008M AO-1008M AL-1008M AD-1008M AV-1008M
1.0×8×150 AR-1008L AW-1008L AB-1008L AP-1008L AO-1008L AL-1008L AD-1008L AV-1008L
1.0×10×100 AY-1010M AR-1010M AW-1010M AB-1010M AP-1010M AO-1010M AL-1010M AD-1010M AV-1010M
1.0×10×150 AR-1010L AW-1010L AB-1010L AP-1010L AO-1010L AL-1010L AD-1010L AV-1010L
1.5×1×100
1.5×1×150
1.5×1.5×100 AR-15015M AW-15015M AB-15015M AP-15015M AO-15015M AL-15015M AD-15015M
1.5×1.5×150
1.5×2×100
1.5×2×150
1.5×4×100 AR-1504M AW-1504M AB-1504M AP-1504M AO-1504M AL-1504M AD-1504M AV-1504M
1.5×4×150 AR-1504L AW-1504L AB-1504L AP-1504L AO-1504L AL-1504L AD-1504L AV-1504L
1.5×6×100 AR-1506M AW-1506M AB-1506M AP-1506M AO-1506M AL-1506M AD-1506M AV-1506M
1.5×6×150 AR-1506L AW-1506L AB-1506L AP-1506L AO-1506L AL-1506L AD-1506L AV-1506L
1.5×8×100
1.5×8×150
1.5×10×100 AR-1510M AW-1510M AB-1510M AP-1510M AO-1510M AL-1510M AD-1510M AV-1510M
1.5×10×150 AR-1510L AW-1510L AB-1510L AP-1510L AO-1510L AL-1510L AD-1510L AV-1510L
2.0×1×100
2.0×1×150
2.0×2×100 AR-2002M AW-2002M AB-2002M AP-2002M AO-2002M AL-2002M AD-2002M
2.0×2×150
2.0×4×100 AR-2004M AW-2004M AB-2004M AP-2004M AO-2004M AL-2004M AD-2004M AV-2004M
2.0×4×150 AR-2004L AW-2004L AB-2004L AP-2004L AO-2004L AL-2004L AD-2004L AV-2004L
2.0×6×100 AR-2006M AW-2006M AB-2006M AP-2006M AO-2006M AL-2006M AD-2006M AV-2006M
2.0×6×150 AR-2006L AW-2006L AB-2006L AP-2006L AO-2006L AL-2006L AD-2006L AV-2006L
2.0×8×100
2.0×8×150
2.0×10×100 AR-2010M AW-2010M AB-2010M AP-2010M AO-2010M AL-2010M AD-2010M AV-2010M
2.0×10×150 AR-2010L AW-2010L AB-2010L AP-2010L AO-2010L AL-2010L AD-2010L AV-2010L
3.0×1×100
3.0×1×150
3.0×2×100
3.0×2×150
3.0×4×100 AR-3004M AW-3004M AB-3004M AP-3004M AO-3004M AL-3004M AD-3004M AV-3004M
3.0×4×150 AR-3004L AW-3004L AB-3004L AP-3004L AO-3004L AL-3004L AD-3004L AV-3004L
3.0×6×100 AR-3006M AW-3006M AB-3006M AP-3006M AO-3006M AL-3006M AD-3006M AV-3006M
3.0×6×150 AR-3006L AW-3006L AB-3006L AP-3006L AO-3006L AL-3006L AD-3006L AV-3006L
3.0×8×100
3.0×8×150
3.0×10×100 AR-3010M AW-3010M AB-3010M AP-3010M AO-3010M AL-3010M AD-3010M AV-3010M
3.0×10×150 AR-3010L AW-3010L AB-3010L AP-3010L AO-3010L AL-3010L AD-3010L

AV-3010L

☆:Hỏi thêm thông tin NCC