Máy đánh giá chất lượng code Cognex Webscan Trucheck

Posted on Posted in Máy đánh giá chất lượng mã vạch, Sản phẩm
Trucheck là dòng máy đánh giá chất lượng code của hãng Cognex trên cơ sở sát nhập với hãng Webscan

Bao gồm các series sản phẩm sau:

 Webscan Trucheck Optima barcode verifier can grade 1D and 2D barcodes

Webscan TruCheck Optima

DMV-TC829-OPP-01

Download Datasheet

 Webscan Trucheck Omni barcode verifier with an extra-large field of view to grade barcodes

Webscan TruCheck Omni
FOV:100mm x 75mm
min x-dim: 9.0mil

DMV-TC833-OWA-01
DMV-TC830-O-01
DMV-TC827-OHD-01
DMV-TC836-OXL-01

Download Datasheet

 Webscan TruCheck Rover barcode verifier with integrated lighting, a rechargeable battery, and a touchscreen
Webscan TruCheck Rover
DMV-TC501-R-01
DMV-TC504-RWA-01
 Webscan TruCheck FlexHite barcode verifier grades direct part marked barcodes for compliance with ISO standards

Webscan TruCheck FlexHite DPM

 Download Datasheet

 Webscan TruCheck FlexHite Dome barcode verifier grades 1D and 2D label-based or direct part marked barcodes

Webscan FlexHite Dome

DMV-TC850-FDPM-01
DMV-TC853-FDPHR-01

Download Datasheet

 Webscan Trucheck DPM tower barcode verifier grades direct part marked barcodes with 45, 30, or 90-degree lighting.

Webscan TruCheck DPM Tower

DMV-TC825-2DDPT-01

Download Datasheet

 

Hướng dẫn sử dụng máy Trucheck DPM Tower Webscan