Đầu đọc mã vạch cố định Cognex Dataman 150/260

Posted on Posted in Máy đọc mã vạch Cognex, Sản phẩm

Đầu đọc mã vạch gắn cố định Dataman 150/260 series là dòng đọc mã tốc độ cao của Cognex

Models
2-D Barcode Reading 2-D & 1-D Barcode Reading 1-D Barcode Reading
Direct Part Mark (DPM) High Speed Slow Speed Multiple Codes Mixed Codes Challenging Codes High Speed Slow Speed Multiple Codes Omni-direc-tional Oriented
DMR-50/152QL
DMR-260/262 QL
X X X X X
DMR-150/152S

DMR-260/262S

X X X X X X X X
DMR-150/152Q
DMR-260/262 Q
X X X X X X X X X X X
DMR150/152X DMR-260/262 X X X X X X X X X X X X

QL Models : Thiết bị đọc mã vạch 1D hàng đầu với thuật toán 1DMax và công nghệ Hotbars tối ưu cho việc đọc mã đa hướng

S Models: ứng dụng cho mã 1-D và 2-D được khắc rõ ràng trên các linh kiện, vật phẩm di chuyển chậm hoặc chuyển động có quỹ đạo

Q Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D/2-D cao trên các linh kiện, vật phẩm chuyển động nhanh; dựa trên thuật toán 1DMax và ID Quick, (2DMax cho một số model).

X Models : Hiệu suất đọc mã vạch 1-D và 2-D cao, bao gồm mã  DPM. Một số model X models được tích hợp công nghệ  PowerGrid.

Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch DataMan 260
DMR-260S DMR- 260QL DMR- 260Q DMR- 260X DMR- 262S DMR- 262QL DMR- 262Q DMR- 262X
1-D and Stacked Codes X X X X X X X X
Omnidirectional 1-D Codes X X X X X X X X
2-D Codes X X X X X X
Algorithms 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax, PowerGrid
Image Resolution 752 x 480 Global shutter 1280 x 960 Global shutter
Acquisition 60 fps 45 fps
Decode Rate 2/Second 45 Decodes/Second 2/Second 45 Decodes/Second
Lens Options 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m)
Lighting Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available
Communication RS-232 and Ethernet Interface
Dimensions Straight: 42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm Right-Angle: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm
Protection IP-65

 

Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch DataMan 150 
DMR-150S DMR-150QL DMR-150Q DMR-150 X DMR-152S DMR-152QL DMR- 152Q DMR-
152X
1-D and Stacked Codes X X X X X X X X
Omnidirectional
1-D Codes
X X X X X X X X
2-D Codes X X X X X X
Algorithms 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid 1DMax, 2DCode 1DMax, Hotbars 1DMax, 2DMax 1DMax, 2DMax, PowerGrid
Image Resolution 752 x 480 Global shutter 1280 x 960 Global shutter
Acquisition 60 fps 45 fps
Decode Rate 2/Second 45 Decodes/Second 2/Second 45 Decodes/Second
Lens Options 6.2 mm (3 position or liquid lens, 40..200 mm), 16 mm (manual focus or liquid lens, 80 mm .. 1 m)
Lighting Modular/Field Configurable Lighting: Four Independently Controlled, High-power LEDs (Red, White, Blue, IR) Band-Pass Filters & Polarizing Filter Available
Communication RS-232 and USB Interface
Dimensions Straight: 42.5 mm x 22 mm x 55(63) mm
Right-Angle: 42.5 mm x 28(36) mm x 49.6 mm
Protection IP-65

MODEL CHI TIẾT MÔ TẢ SẢN PHẨM
DMR-150L-0110 DM150L ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150L-0120 DM150L RDR W/6.2MM LL & RD LED
DMR-150L-0150 DM150L FM RDR 6.2 STRT
DMR-150L-0151 DM150L FM RDR 6.2 90DEG
DMR-150L-0160 DM150L FM RDR 6.2LL STRT
DMR-150L-0161 DM150L FM RDR 6.2LL 90DEG
DMR-150L-0530 DM150L ID RDR W/16MM LN&RD LED
DMR-150L-0540 DM150L RDR W/16MM LL&HP RD LED
DMR-150L-0540-P DM150L RDR16MM LL&HP RL,1/2PLC
DMR-150LP-0110 DM150LP ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150LP-0120 DM150LP RDR W/6.2MM LL& RD LED
DMR-150LP-0530 DM150LP ID RDR 16MM LNS&RD LED
DMR-150LP-0540 DM150LP RDR W/16MM LL&HP RD LD
DMR-150LP-0540-P DM150LP RDR16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150Q-0110 DM150Q ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150Q-0120 DM150Q RDR W/6.2MM LL & RD LED
DMR-150Q-0120-TU DM150Q TRADE IN PROGRAM
DMR-150Q-0150 RED LED, 6.2MM LENS, LR
DMR-150Q-0151 RED LED, 6.2MM LENS, LR, RA
DMR-150Q-0160 RED LED, 6.2MM L-LENS, LR
DMR-150Q-0161 RED LED, 6.2MM L-LENS, LR, RA
DMR-150Q-0530 DM150LP ID RDR 16MM LNS&RD LED
DMR-150Q-0540 DM150LP RDR W/16MM LL&HP RD LD
DMR-150Q-0540-P DM15Q RDR 16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150QL-0110 DM150QL ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150QL-0120 DM150QL RDR W/6.2MM LL  RD LED
DMR-150QL-0150 DM150QL FM RDR 6.2 STRT
DMR-150QL-0151 DM150QL FM RDR 6.2 90DEG
DMR-150QL-0160 DM150QL FM RDR 6.2LL STRT
DMR-150QL-0161 DM150QL FM RDR 6.2LL 90DEG
DMR-150QL-0530 DM150QL ID RDR 16MM LNS&RD LED
DMR-150QL-0540 DM150QL RDR W/16MM LL&HP RD LD
DMR-150QL-0540-P DM150QL RDR16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150Q-MAX DM150Q RDR W/6.2MM LL & RD LED
DMR-150S-0110 DM150S ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150S-0120 DM150S ID RDR 6.2MM LL&RED LED
DMR-150S-0120-L DM150S ID RDR 6.2MM LL&RED LED
DMR-150S-0530 DM150S ID RDR W/16MM LN&RD LED
DMR-150S-0540 DM150S W/RDR 16MM LL&HP RD LED
DMR-150S-0540-P DM150S RDR16MM LL&HP RL,1/2PLC
DMR-150SX-0110 DM150SX ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150SX-0110-CQ DM150SX ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150SX-0120 DM150SX RDR W/6.2MM LL & RD LD
DMR-150SX-0530 DM150SX ID RDR 16MM LNS&RD LED
DMR-150SX-0540 DM150SX RDR 16MM LL&HP RED LED
DMR-150SX-0540-P DM150SX RDR16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150X-0110 DM150X ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150X-0120 DM150X RDR W/6.2MM LL & RD LED
DMR-150X-0150 DM150X FM RDR 6.2 STRT
DMR-150X-0151 DM150X FM RDR 6.2 90DEG
DMR-150X-0160 DM150X FM RDR 6.2LL STRT
DMR-150X-0161 DM150X FM RDR 6.2LL 90DEG
DMR-150X-0530 DM150X ID RDR W/16MM LN&RD LED
DMR-150X-0540 DM150X ID RDR 16MM LL&HP RD LD
DMR-150X-0540-P DM150X RDR 16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150X-1110 DM150X ID RDR PG, 6.2MM LNS RD
DMR-150X-1110-B DM150X DEMO INTL SE
DMR-150X-1120 DM150X ID RDR W/6.2MM LL&RD LD
DMR-150X-1530 DM150X RDR PG, 16MM LNS&RD LED
DMR-150X-1540 DM150X RDR PG,16MM LL&HP RD LD
DMR-150X-1540-P DM150X PG,16MM LL&HP RL,1/2PlC
DMR-150X-CNT-00 DM150X ID FOR CONTI
DMR-150X-CNT-PG DM150X ID W/PG FOR CONTI
DMR-150X-CNT-PGLL DM150X ID W/PG LL FOR CONTI
DMR-150X-DEMO DM150X DEMO ASP SE
DMR-150XM-0110 DM150XM ID RDR W/6.2MM LNS RD
DMR-150XM-0120 DM150XM RDR W/6.2MM LL & RD LD
DMR-150XM-0530 DM150XM ID RDR 16MM LNS&RD LED
DMR-150XM-0540 DM150XM RDR 16MM LL&HP RED LED
DMR-150XM-0540-P DM150XM RDR16MM LL&HP RL,1/2PC
DMR-150X-MAX DM150X PG,16MM LL&HP RL,1/2PLC