Cảm biến báo mức – Sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Process connection Chiều dài đầu dò Ứng dụng Thiết lập nhà máy Thiết kế điện
LMT100 G 1/2 external thread 11 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT102 G 1/2 external thread 38 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT110 G 1/2 external thread 11 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột dầu, môi trường gốc dầu PNP/NPN
LMT104 G 1/2 external thread 153 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT105 G 1/2 external thread 253 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT121 G 1/2 external thread 11 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột môi trường có hàm lượng nước thấp PNP/NPN
LX0020 G 1/2 external thread 153 mm Chất lỏng Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT191 G 1/2 external thread 11 mm Chất lỏng Môi trưởng nước PNP
LMT192 G 1/2 external thread 38 mm Chất lỏng Môi trưởng nước PNP
LMT194 G 1/2 external thread 153 mm Chất lỏng hMôi trưởng nước PNP
LMT195 G 1/2 external thread 253 mm Chất lỏng Môi trưởng nước PNP
LMT302 G 1 external thread 38 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột; thích hợp để cài đặt trong bộ điều hợp ngã ba điều chỉnh hiện có Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT202 G 3/4 external thread 28 mm Chất lỏng, chất lỏng nhớt, bột; thích hợp để cài đặt trong bộ điều hợp ngã ba điều chỉnh hiện có Môi trưởng nước PNP/NPN
LMT392 G 1 external thread 38 mm Chất lỏng; thích hợp để cài đặt trong bộ điều hợp ngã ba điều chỉnh hiện có Môi trưởng nước PNP
LMT292 G 3/4 external thread 28 mm Chất lỏng; thích hợp để cài đặt trong bộ điều hợp ngã ba điều chỉnh hiện có Môi trưởng nước PNP