Cảm biến báo mức – Máy phát áp lực chìm

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Analogue current output Output function Medium temperature Protection
PS3208 0…0.25 bar
0…250 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS3407 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS3417 0…1 bar
0…1000 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS4408 0…0.25 bar
0…250 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS4407 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS3427 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS3617 0…1 bar
0…1000 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS4208 0…0.25 bar
0…250 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS4506 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS4607 0…1 bar
0…1000 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS4417 0…1 bar
0…1000 mbar
4…20 mA analogue -10…85 °C IP 68
PS3607 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…50 °C IP 68
PS308A 0…0.25 bar
0…250 mbar
4…20 mA analogue -10…60; (T6: -10…60 °C; T5: -10…80 °C; T4: -10…85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10…40 °C; (650 mW): -10…70 °C; (550 mW): -10…85 °C) °C IP 68
PS307A 0…0.6 bar
0…600 mbar
4…20 mA analogue -10…60; (T6: -10…60 °C; T5: -10…80 °C; T4: -10…85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10…40 °C; (650 mW): -10…70 °C; (550 mW): -10…85 °C) °C IP 68
PS317A 0…1 bar
0…1000 mbar
4…20 mA analogue -10…60; (T6: -10…60 °C; T5: -10…80 °C; T4: -10…85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10…40 °C; (650 mW): -10…70 °C; (550 mW): -10…85 °C) °C IP 68