Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM Fanuc

Posted on Posted in Fanuc
Tấm cách điện
F301 A290-8005-X722 Lower L series Manual type / Ceramic plate
F302 A290-8021-X709 56x73x10T Lower O. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F303 A290-8032-X334 39×73.6x12T Lower W-4 series AWF type / Ceramic plate
F303W A290-8048-X333 56x73x10T Lower W-3 series Semi-AWF type / Ceramic plate
F304 A290-8021-X602 51x33x29T Upper O. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F304A A290-8037-X692 51x31x30T Upper O. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
F305 A290-8101-X509 40x40x34T Upper α-A. B series Ceramic plate
F305A A290-8102-X600 27x70x48T Upper α-A. B series AWF type / Guide base
F305B A290-8110-X600 27x70x35T Upper α-iA series Guide base
F306 A290-8101-X312 Φ72x15T Lower α-A. B. C series Type A / Material : Ceramic
F306A A290-8110-Y312 Φ72x10T Lower α-A. B. C series Type B / Material : Ceramic