Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Fanuc

Posted on Posted in Fanuc
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
F001 A97L-0001-0664 Φ25xΦ9×10 Lower O. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series AWF type
F002 A97L-0126-0001 Φ16xΦ6×6.3 Common O. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series Manual type
F003 A290-8008-X107 Φ8xΦ4×10 Common K. l. N. M series
F004 A290-8032-Z882 Φ16xΦ6×6.3 Common W1.2.3.4 series AWF type
F005 A290-8101-X750 2.8×7.7×23 Common α-0A. 1A. 0B. 1B series Manual & AWF type
F006 A290-8110-X750 4x12x30 Common α-C. iA. iB series Manual & AWF type
F006-1 A290-8110-X750 4x12x23 Common α-C. iA. iB series Manual & AWF type
F006-2 A290-8110-X750 3x12x30 Common α-0B. 0C series Manual & AWF type>
F007 A290-8048-X759 Φ15xΦ6x6H Upper W-0 series