Cảm biến siêu âm IFM (loại cube vỏ kim loại, M18)

Posted on Posted in Cảm biến siêu âm, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi
cảm biến
Chức năng đầu ra Đầu ra Đầu ra
analogue
Kích thước
UGT592 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 mm
UGT593 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 mm
UGT582 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC PNP 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT580 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số); tanalogue DC PNP 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT594 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 mm
UGT584 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC PNP 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT588 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT581 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC PNP 0…10 V M18 x 1 mm
UGT586 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT585 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC PNP 0…10 V M18 x 1 mm
UGT590 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 4…20 mA M18 x 1 mm
UGT583 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC PNP 0…10 V M18 x 1 mm
UGT591 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 0…10 V M18 x 1 mm
UGT587 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 0…10 V M18 x 1 mm
UGT589 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analogue DC NPN 0…10 V M18 x 1 mm