Cảm biến siêu âm IFM (loại M30)

Posted on Posted in Cảm biến siêu âm, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm

 

Mã SP Phạm vi
cảm biến
Chức năng đầu ra Đầu ra Đầu ra
Analogue
Kích thước
UIT507 8000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 4…20 mA M30 x 1.5 / L = 118.8 mm
UIT504 6000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 4…20 mA M30 x 1.5 / L = 103.8 mm
UIT501 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 4…20 mA M30 x 1.5 / L = 103 mm
UIT500 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 103 mm
UIT503 6000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 103.8 mm
UIT502 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 0…10 V M30 x 1.5 / L = 103 mm
UIT505 6000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 0…10 V M30 x 1.5 / L = 103.8 mm
UIT506 8000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 118.8 mm
UIT508 8000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC PNP 0…10 V M30 x 1.5 / L = 118.8 mm
UIT509 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC NPN M30 x 1.5 / L = 103 mm
UIT514 6000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC NPN 0…10 V M30 x 1 / L = 103.8 mm
UIT517 8000 mm thường mở / thường đóng;
(tham số + 1x đầu ra hiện tại ); analogue
DC NPN 0…10 V M30 x 1.5 / L = 118.8 mm
UIT515 8000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC NPN M30 x 1.5 / L = 118.8 mm
UIT510 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC NPN 4…20 mA M30 x 1 / L = 103 mm
UIT511 3500 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC NPN 0…10 V M30 x 1 / L = 103 mm
UIT513 6000 mm tthường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số); analogue
DC NPN 4…20 mA M30 x 1 / L = 103.8 mm
UIT516 8000 mm thường mở / thường đóng;
(tham số + 1x đầu ra hiện tại );analogue
DC NPN 4…20 mA M30 x 1 / L = 118.8 mm
UIT512 6000 mm thường mở / thường đóng;
(có thể cài đặt tham số)
DC NPN M30 x 1.5 / L = 103.8 mm