Dao phay ngón Widin Zamus Star (phay thép cứng 30HRC-70HRC)

Posted on Posted in Dao phay ngón hợp kim, Dụng cụ cắt Dine, Sản phẩm
EDP. NO Hình ảnh Chức năng E-CATALOG
ZSLNS20….-.. series 2 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNS40….-..series 4 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNB….-..-. series 2 FLUTE, LONG NECK 다운로드PDF
ZSLNR….-..-. series 2 FLUTE, LONG NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNB20..-..-. series 2 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNB30..-..-. series 3 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZSTNR….-..-. series 2 FLUTE, TAPER NECK & BACK DRAFT TYPE 다운로드PDF
ZS124 …series 4 FLUTE, LONG CUT LENGTH BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZS1(2)04 …series 4 FLUTE, CORNER RADIUS BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZS204 …….series 4 FLUTE, CORNER RADIUS BROKEN INDEX 다운로드PDF
ZSPM4…-.. series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
DB702 …series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, BALL NOSE with EXTENDED NECK 다운로드PDF
DB712 …series 2 FLUTE, REGULAR LENGTH, BALL NOSE 다운로드PDF
DB703 …series 3 FLUTE, BALL NOSE for FINISHING MOLD & DIE 다운로드PDF
DB734 …series 4 FLUTE,TAPER NECK for FINISHING MOLD & DIE 다운로드PDF
EDP. NO Hình ảnh Chức năng E-CATALOG
ZE702 …series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZE704 …series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZE724(6) …series 4 & 6 FLUTE, FINISHING for MOLD & DIE 다운로드PDF
ZR702 …….series 2 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR732 …….series 2 FLUTE, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR704 …….series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR714….-..-. series 4 FLUTE, 45˚ HELIX FINISHING MOLD & DI 다운로드PDF
ZR724 …….series 4 FLUTE, STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR734 …….series 4 FLUTE, CORNER RADIUS with LONG SHANK 다운로드PDF
ZR706 …….series 6 FLUTE, 45˚ HELIX STUB CUT LENGTH, CORNER RADIUS with EXTENDED NECK 다운로드PDF
ZR736 …….series 6 FLUTE, 45°HELIX, LONG SHANK, CORNER RADIUS 다운로드PDF
ZE712 …series 2 FLUTE, 35˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF
ZE714 …series 4 FLUTE, 45˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF
ZE716 …series 6 FLUTE, 50˚ HELIX REGULAR LENGTH 다운로드PDF