Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Sodick

Posted on Posted in Sản phẩm, Sodick
Đầu dẫn dây
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
S100 3083335 3082983 3081437 3081436 3083330 3081934 Φ0.07 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common A. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series 86-1. 90-1 guide unit with 86/97 AWT type
S101 3081239 3080046 3080053 3080047 3080629 3080062 Φ0.07 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common A. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series 86-1. 90-1 guide unit with 86/97 AWT type
S102 3080237 3080240 3080244 3080248 3080250 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common AP. AW. BF. EPOC series Guide unit 83.84.85.KM Manual type
S103 3080998 3080999 3081000 3080990 3080991 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Lower A. AF. AP. AQ. BF. EPOC. EXC. JL. PGW series Common for standard / Manual type Lower for guide unit 87-3 / AWT type
S103L 3081717 3081490 3081136 3081138 3081139 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common A280. A320L. A— series Upper for guide unit 87-3L AWT tapper type
S104 3080210 3080213 3081219 3080223 3080225 Φ0.11 Φ0.16 Φ0.21 Φ0.26 Φ0.31 Common AQ. A. EPOC. AP. BF. JL. PGW. EXC series Guide unit 83.84.85.86.90 type AWT type
S104-1 3080229 3085043 Φ0.40 Φ0.60 Common AQ. A. EPOC. AP. BF. JL. PGW. EXC series Guide unit 83.84.85.86.90 type AWT type
S106 3080065 Φ0.80 Lower Sub guide C Guide unit 86-1 type AWT type
S106-1 Φ0.80 Lower Sub guide C Guide unit 87-1 / AWT type
S107 3082266 Φ0.32 Upper Sub guide D Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type
S108 3082269 Φ2.00 Upper Sub guide C1 Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type
S108-1 3082269 Φ0.75 Upper Sub guide C1 Guide unit 86-1.87-1.90-1.90-3 AWT type