Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Sodick

Posted on Posted in Sản phẩm, Sodick
Nắp chụp nước
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
S200 3081591 Common AW330.453.654W. BF250.275. EPOC-W Guide unit 85-2 type
S201 3081594 Φ5 Common AW330.453.654W. BF250.275. EPOC-W Guide unit 85-2 type
S202 3082085 Common AW330.454. BF275. EPOC300 series Guide unit 85-2 / Loại thủ công
S202A 3080030 Common AW330.454. BF275. EPOC300 series Guide unit 85-2 / Loại thủ công
S202B 3080593 Common AW330.454. BF275. EPOC300 series Guide unit 85-2 / Loại thủ công
S202C 3080358 Φ5 Common AW330.454. BF275. EPOC300 series Guide unit 85-2 / Loại thủ công
S202S 3080639 Common AW330.454. BF275. EPOC300 series Guide unit 85-2 / Loại thủ công
S203 3082056 Φ6 Φ10 Common AP150. PGW150 series Guide unit KM-3 type
S204 3082055 Φ5 Common AP. AW150 series Guide unit KM-1 type
S205 Φ10 Common AP. AW150 series Guide unit KM-1 type
S206 Φ5 Common AP. AW150 series Guide unit KM-1 type
S207 3082997 3082998 3081604 3081605 3081606 3081868 Φ3 (G3) Φ4 (G4) Φ6 (C) Φ8 (H1) Φ10 (H2) Φ12 (T2) Upper AQ. A. AP. EPOC. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 86-2 / Loại thủ công Guide unit 90-1 / AWT type
S207-1 Φ3 Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Upper AQ. A. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 85. 86-2. 90-1. 97 / AWTtype
S207L 3081682 3081684 3081689 3082396 Special1 Special2 Φ6.0×6.5-LN1 Φ6.0×11.5-LN2 Φ6.0×16.5-LN3 Φ6.0×26.5 Φ10×11.5 Φ10×16.5 Upper AQ. A. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 85. 86-2. 90-1. 97 / AWTtype
S208 3081674 Φ3, 4, 6 Φ10, 12 Common A350.500. AW330. 454 loại không có vòng O
S209 3082156 3082128 3082207 3081674 3081675 3081676 3081867 Φ2 -E2 Φ3 -E3 Φ4 -E4 Φ6 -A Φ8 -B Φ10-H1 Φ12 -T1 Common A. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 87-3 loại Thấp hơn cho AWT, Phổ biến cho loại thủ công Với vòng O
S209-1 3086396 3086746 3086742 Φ6 Φ10 Φ12 Lower AP200. 450L series Guide unit 90-3 / AWT type Without O ring
S209-2 3085336 Φ6 Lower AQ. A. AP300. 550 series Guide unit 90-5 / AWT loại không có vòng O
S209W 3086386 — 3086443 3086486 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Lower AQ. A. AP300. 550 series Guide unit 87-3 / AWT loại không có vòng O
S209L 3085338 3085339 3085340 3085341 3085342 3085343 Φ6 -4mm Φ4 – 10mm Φ4 -15mm Φ6 -20mm Φ10 -25mm Φ12 -50mm Common A. AP. AQ. BF. EXC. EPOC. JL. PGW series Lower for guide unit 85.97 / AWT loại Vòi thông thường A cho loại Thủ công OD=20mm Ref. 3081677(Φ6) 3081678(Φ10)
S210 3082603 Φ3 Lower A280L. —L series Lehmann type / AWT type Nozzle F with ID3
S210-1 3082603 Φ12 Lower A280L.—Lseries Lehmann type / AWT type Nozzle F