Đá gốm XEBEC Meister Finish (thanh tròn)

Posted on Posted in Đá mài đánh bóng bóng Xebec
Kích thước Red White Blue Black Orange Light Brown Gray
T×W×L(mm) #1200 #1000 #800 #600 #400 #300 #220
φ1×50 PR-10S PW-10S PB-10S PP-10S PO-10S PL-10S PM-10S
φ1×100 PR-l0M PW-l0M PB-l0M PP-l0M PO-l0M PL-l0M PM-l0M
φ1×150
φ1.5×50 PR-15S PW-15S PB-15S PP-15S PO-15S PL-15S PM-15S
φ1.5×100 PR・15M PW・15M PB・15M PP・15M PO・15M PL・15M PM・15M
φ1.5×150
φ2×50 PR-20S PW-20S PB-20S PP-20S PO-20S PL-20S PM-20S
φ2×100 PR-20M PW-20M PB-20M PP-20M PO-20M PL-20M PM-20M
φ2×150
φ2.34×50 PR-234S PW-234S PB-234S PP-234S PO-234S PL-234S PM-234S
φ2.34×100 PR-234M PW-234M PB-234M PP-234M PO-234M PL-234M PM-234M
φ2.34×150
φ3×50 PR-30S PW-30S PB-30S PP-30S PO-30S PL-30S PM-30S
φ3×100 PR-30M PW-30M PB-30M PP-30M PO-30M PL-30M PM-30M
φ3×150 PR-3L PW-3L PB-3L PP-3L PO-3L PL-3L PM-3L
φ3.18×50
φ3.18×100
φ3.18×150
φ4×50
φ4×100
φ4×150
φ5×50
φ5×100
φ5×150
φ6×50 PM-60S
φ6×100 PM-60M
φ6×150
☆:Tham khảo thêm AZCOM