Cảm biến siêu âm IFM (loại ngắn, M18)

Posted on Posted in Cảm biến siêu âm, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi
cảm biến
Chức năng đầu ra Đầu ra Đầu ra
Analogue
Kích thước
UGT524 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT525 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT212 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT526 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT500 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT214 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT213 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT200 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT503 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT507 80…1200 mm tham số DC 4…20 mA M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT527 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT501 40…300 mm tham số DC 4…20 mA M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT504 60…800 mm tham số DC 4…20 mA M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT201 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT506 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT505 60…800 mm tham số DC 0…10 V M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT508 80…1200 mm tham số DC 0…10 V M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT502 40…300 mm tham số DC 0…10 V M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT202 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT209 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT210 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT211 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT529 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT528 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 60.5 mm