Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM Sodick

Posted on Posted in Sản phẩm, Sodick
Tấm cách điện
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
S301 3080178 66x50x16 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 90-1 / AWT type
S302 3082518 77x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 90-1 / AWT type Using with S5013 / Center Φ13.5
S303A 57.5x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 97 / AWT type
S303B 57.5x50x20 Upper A. AQ. EPOC. AP. PGW. BF. JL. EXC series Guide unit 97 / AWT type