Cảm biến siêu âm IFM (loại dài, M18)

Posted on Posted in Cảm biến siêu âm, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi
cảm biến
Chức năng đầu ra Đầu ra Đầu ra analog Kích thước
UGT513 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC PNP 4…20 mA M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT510 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC PNP 4…20 mA M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT512 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT514 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC PNP 0…10 V M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT204 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC PNP 4…20 mA M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT509 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT203 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT511 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự DC PNP 0…10 V M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT206 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT205 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số);analog DC PNP 0…10 V M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGR500 250…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT519 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC NPN 4…20 mA M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT521 40…300 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGR501 300…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC PNP M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT516 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự DC NPN 4…20 mA M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT520 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự DC NPN 0…10 V M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT518 200…2200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT515 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT522 60…800 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm
UGT517 150…1600 mm thường mở / thường đóng; (tham số); analog DC NPN 0…10 V M18 x 1 / L = 97.5 mm
UGT523 80…1200 mm thường mở / thường đóng; (tham số) DC NPN M18 x 1 / L = 60.5 mm