Cảm biến nhiệt độ – Máy phát tự giám sát

Posted on Posted in Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range temperature Factory setting Output function Analogue output Process connection
TCC811 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA Tri-Clamp 1,5″
TCC501 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA G 1/2 external thread
TCC541 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA G 1/2 external thread
TCC531 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA G 1/2 external thread
TCC511 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA G 1/2 external thread
TCC291 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC281 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC241 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC261 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC201 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC931 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA Tri-Clamp 2″
TCC911 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA Tri-Clamp 2″
TCC831 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA Tri-Clamp 1,5″
TCC231 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA diameter Ø 6 mm
TCC591 -25…160 °C / -13…320 °F -10…150 °C / 14…302 °F normally open; (diagnostic signal); analogue 4…20 mA G 1/2 external thread