Cảm biến nhiệt độ kèm hiển thị- cho công nghiệp thực phẩm

Posted on Posted in Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range temperature Factory setting Analogue output Process connection Installation length EL
TD2231 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 100 mm
TD2211 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 50 mm
TD2243 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 150 mm
TD2237 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 100 mm
TD2253 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 200 mm
TD2241 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 150 mm
TD2217 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 50 mm
TD2257 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 200 mm
TD2247 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 150 mm
TD2261 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 250 mm
TD2273 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 300 mm
TD2213 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 50 mm
TD2271 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 300 mm
TD2233 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 100 mm
TD2511 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA G 1/2 sealing cone 50 mm
TD2291 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 350 mm
TD2251 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 200 mm
TD2297 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 350 mm
TD2263 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 250 mm
TD2501 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA G 1/2 sealing cone 30 mm
TD2267 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 250 mm
TD2531 -50…150 °C / -58…302 °F -10…150 °C 4…20 mA G 1/2 sealing cone 100 mm
TD2293 -50…150 °C / -58…302 °F 0…300 °F 4…20 mA diameter Ø 6 mm 350 mm
TD2277 -50…150 °C / -58…302 °F 0…100 °C 4…20 mA diameter Ø 6 mm 300 mm