Thông báo các model Dataman Cognex ngừng sản xuất từ 2023

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức Sản phẩm

Các model đầu đọc code Dataman Cognex sau sẽ ngừng sản xuất từ 1/2023
* Liên hệ với đại lý để được tư vấn về các sản phẩm update.

DataMan 70 / DM70
DMR-70S-0530-P DMR-70S-0530-P DMR-70S-0530-P
DMR-70SX-0150-ESD DMR-70SX-0150-ESD DMR-70SX-0150-ESD
DMR-70X-0110-ESD DMR-70X-0110-ESD DMR-70X-0110-ESD
DMR-70XM-0110-ESD DMR-70XM-0110-ESD DMR-70XM-0110-ESD
DMR-70XM-0150-ESD DMR-70XM-0150-ESD DMR-70XM-0150-ESD
DMR-70L-0530 DMR-70L-0530 DMR-70L-0530
DMR-70Q-0150 DMR-70Q-0150 DMR-70Q-0150
DMR-70SX-0110-ESD DMR-70SX-0110-ESD DMR-70SX-0110-ESD

 

DataMan 150 / DM150
DMR-150SX-0110 DMR-150SX-0540 DMR-150X-1530 DMR-150S-0120
DMR-150X-1120 DMR-150S-0120-L DMR-150X-0540-P DMR-150S-0110
DMR-150Q-0540 DMR-150QL-0540 DMR-150X-0120 DMR-150QL-0540-P
DMR-150SX-0110-CQD DMR-150L-0540 DMR-150X-0110 DMR-150QL-0160
DMR-150Q-0540-P DMR-150L-0160 DMR-150SX-0540-P DMR-150QL-0120
DMR-150QL-0110 DMR-150L-0110 DMR-150SX-0530 DMR-150Q-MAX
DMR-150X-1110 DMR-150X-MAX DMR-150SX-0120 DMR-150Q-0530
DMR-150L-0120 DMR-150X-DEMO DMR-150SX-0110-CQ DMR-150Q-0160
DMR-150XM-0120 DMR-150X-CNT-PGLL DMR-150S-0540-P DMR-150Q-0120-TU
DMR-150XM-0110 DMR-150X-CNT-PG DMR-150S-0540 DMR-150Q-0120
DMR-150X-0540 DMR-150X-1540-P DMR-150S-0530 DMR-150Q-0110
DMR-150X-0530 DMR-150X-1540

 

DataMan 260 / DM260
DMR-260Q-MAX DMR-260X-1122-C DMR-260QLG-6150-PN DMR-260Q-0150 DMR-260S-0121
DMR-260QX-0120-2 DMR-260X-1112-C DMR-260QLG-6150 DMR-260LP-0120 DMR-260S-0113
DMR-260X-0110 DMR-260S-0542-P-C DMR-260QLG-5160-PN DMR-260L-AMZ-267 DMR-260S-0111
DMR-260X-1120 DMR-260S-0122-C DMR-260QLG-5160 DMR-260L-0123 DMR-260S-0110
DMR-260S-0120 DMR-260S-0112-C DMR-260QL-6160-PN DMR-260L-0112 DMR-260QL-0540-P
DMR-260QI-0120 DMR-260QLG-ZONE-B DMR-260QL-6160 DMR-260XM-1120 DMR-260QL-0540
DMR-260X-0122 DMR-260QLG-5150-SK DMR-260QL-6150-PN DMR-260XM-0540-P DMR-260QL-0532
DMR-260Q-0110 DMR-260QLG-5150-PN DMR-260QL-6150 DMR-260X-DEMO DMR-260QL-0530
DMR-260QX-0120 DMR-260QLG-5150 DMR-260QL-5160-PN DMR-260X-1542-P DMR-260QL-0160
DMR-260Q-0122 DMR-260QL-5150-PN DMR-260QL-5160 DMR-260X-1540-P DMR-260QL-0123
DMR-260X-1121 DMR-260QL-5150 DMR-260Q-0151 DMR-260X-1540 DMR-260QL-0122
DMR-260X-MAX DMR-260QL-0542-P-C DMR-260-CNT-LABEL DMR-260X-1532 DMR-260QL-0121
DMR-260X-1112 DMR-260QL-0541-660 DMR-260SX-0530 DMR-260X-1530 DMR-260QL-0120
DMR-260B-LABEL DMR-260QL-0122-C DMR-260QI-0540-P DMR-260X-1123 DMR-260QL-0113
DMR-260Q-0120 DMR-260QL-0112-C DMR-260L-0540 DMR-260X-1113 DMR-260QL-0111
DMR-260Q-0122-C DMR-260Q-0542-P-C DMR-260QX-0540-P DMR-260X-1111 DMR-260QL-0110
DMR-260Q-0160 DMR-260Q-0112-C DMR-260QL-0151 DMR-260X-0542-P DMR-260Q-0540-P
DMR-260X-1122 DMR-260X-6160-PN DMR-260XM-0120 DMR-260SX-0122 DMR-260Q-0540
DMR-260L-0122 DMR-260X-6160 DMR-260XM-0110 DMR-260SX-0120 DMR-260Q-0532
DMR-260X-1110 DMR-260X-6150-PN DMR-260X-CNT-IM DMR-260SX-0113 DMR-260Q-0530
DMR-260Q-0542-P DMR-260X-6150 DMR-260X-0540 DMR-260SX-0112 DMR-260Q-0123
DMR-260X-0112 DMR-260X-5160-PN DMR-260X-0160 DMR-260SX-0110 DMR-260Q-0122-TU
DMR-260X-0120 DMR-260SX-0542-P DMR-260X-0121 DMR-260S-0542-P DMR-260Q-0121
DMR-260Q-0112 DMR-260X-1113-PREC DMR-260S-ATC-02 DMR-260S-0540 DMR-260Q-0120-TU
DMR-260S-0112 DMR-260X-1112-PREC DMR-260S-ATC-01 DMR-260S-0532 DMR-260Q-0113
DMR-260S-0540-P DMR-260S-0150 DMR-260QL-0542-P DMR-260S-0530 DMR-260Q-0111
DMR-260X-5160 DMR-260QLG-6160-PN DMR-260Q-0542-P-TU DMR-260S-0123 DMR-260L-0160
DMR-260QX-0120-3 DMR-260QLG-6160 DMR-260Q-0540-P-TU DMR-260S-0122 DMR-260L-0121
DMR-260L-AMZ-343C DMR-260QL-0150 DMR-260X-0540-P DMR-260L-0120 DMR-260L-0110
DMR-260X-5150-PN DMR-260Q-MAX-TP DMR-260X-0530 DMR-260-UVP-11 DMR-260QL-0112
DMR-260X-5150 DMR-260L-0540-P DMR-260SX-0540-P DMR-260X-1542-P-C DMR-260-LEARY
DMR-260SX-0540

 

DataMan 360 and DataMan 362  / DM360 , DM362
DMR-360X-0000 DMR-360X-2000 DMR-362L-0000
DMR-360X-MAX DMR-360X-1000 DMR-362XM-0000
DMR-360Q-MAX-TP DMR-360X-0000-L
DMR-360QL-0000-L DMR-360SX-0000 DMR-362X-MI-OCRMAX
DMR-360QL-0000 DMR-362X-0000 DMR-362X-KHC-WET
DMR-360Q-MAX DMR-362X-1000 DMR-362X-KHC-DRY
DMR-360Q-0000-L DMR-362X-MAX DMR-362X-3000
DMR-360Q-0000 DMR-362SX-0000 DMR-362X-2000
DMR-360LP-0000 DMR-362X-0000-L DMR-360L-0000-L
DMR-362X-0141 DMR-362Q-MI-ID-MAX DMR-360L-0000
DMR-362QL-0000-L DMR-362Q-MAX DMR-360A-0000
DMR-362QL-0000 DMR-362Q-0000-L DMR-360XM-0000
DMR-362LP-0000 DMR-362Q-0000 DMR-360X-3000
DMR-362L-0000-L DMR-362X2D-NM-01

 

DM8050 Wireless
DMR-8050E-0300 DM8050E handheld reader with Wi-Fi slide-in
DMR-8050X-0300 DM8050X handheld reader with Wi-Fi slide-in
DMR-8050E-0400 DM8050E handheld reader with Wi-Fi slide-in & Wi-Fi base station (with Ethernet communication)
DMR-8050X-0400 DM8050X handheld reader with Wi-Fi slide-in & Wi-Fi base station (with Ethernet communication)
DMR-8050HDX-0400 DM8050HDX (high-density) handheld reader with Wi-Fi slide-in & Wi-Fi base station (with Ethernet communication)
DMR-8050-0601 DM8050 handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet)
DMR-8050X-0601 DM8050X handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet)
DMR-8050C-0601-EU DM8050C (no scripting) handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet) and EU power supply
DMR-8050C-0601 DM8050C (no scripting) handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet)
DMR-8050-0601-EU DM8050 handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet) and EU power supply
DMR-8050-0601-US DM8050 handheld reader with BT slide-in & BT base station (no Ethernet) and US power supply
DMR-8050E-0602 DM8050E handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet)
DMR-8050E-0602-EU DM8050E handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet) and EU power supply
DMR-8050E-0602-US DM8050E handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet) and US power supply
DMR-8050HDX-0602 DM8050HDX (high-density) handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet)
DMR-8050X-0602 DM8050X handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet)
DMR-8050HDX-0602 DM8050HDX handheld reader with BT slide-in & BT base station (with Ethernet)
DMR-8050-0500 DM8050 handheld reader with BT slide-in
DMR-8050X-0500 DM8050X handheld reader with BT slide-in