Đá mài Ceramic – Ceraton

Posted on Posted in Đá gốm, đá mài dầu
KÍCH THƯỚC HẠT & MÃ HÀNG.
T x W x L #180 #250 #280 #360 #400 #700 #1000 #1000 #1200
1 x 4 x 100 CSBr-1004 CSOr-1004 CSBL-1004 CSN-1004 CSB-1004 CSY-1004 CSW-1004 CSP-1004 CSR-1004
1 x 6 x 100 CSBr-1006 CSOr-1006 CSBL-1006 CSN-1006 CSB-1006 CSY-1006 CSW-1006 CSP-1006 CSR-1006
1 x 10 x 100 CSBr-1010 CSOr-1010 CSBL-1010 CSN-1010 CSB-1010 CSY-1010 CSW-1010 CSP-1010 CSR-1010
∮ 3 x 100 CSBr-30 CSOr-30 CSBL-30 CSN-30 CSB-30 CSY-30 CSW-30 CSP-30 CSR-30