Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Agie

Posted on Posted in Agie
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
A001 199.484 9.5×9.5x4mm Common AC50—370HSS. DEM250—740 series Material : Tungsten carbide Ref. 199.484.7
A001G 199.484 9.5×9.5x4mm Common AC50—370HSS. DEM250—740 series Material : Tungsten carbide TiN coated – Gold color / Ref. 199.484.7
A015G 326.824 2x12x17.2 Common AC100—370HSS series Material : Tungsten carbide TiN coated – Gold color / Ref. 326.824.0
A015 358.684 12x12x17.2 Lower AC100—370HSS series Material : Tungsten carbide Uncoated / Ref. 358.684.9
A015W 400.474 12x12x17.2 Upper AC100—370HSS series Material : Tungsten copper Ref. 400.474.3
A016 443.464 Φ12×30 Lower Evolution. Classic series Material : Tungsten carbide Ref. 443.464.3/ 443.474.2
A017 424.914 12x12x17.2(Incl.tap)-29H Upper AC100—370HSS series Uncoated / With M6 tap Ref. 424.914.0
A017G 424.914 12x12x17.2(Incl.tap)-29H Upper AC100—370HSS series TiN coated – Gold color / With M6 tap Ref. 424.914.0
A018 424.934 12x12x17.2(Incl.tap)-30H Lower AC100—370HSS series Uncoated / With M4 tap Ref. 424.934.8
A018G 424.934 12x12x17.2(Incl.tap)-30H Lower AC100—370HSS series TiN coated – Gold color / With M4 tap Ref. 424.934.8