Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Charmilles

Posted on Posted in Charmilles
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
  C101C 100.431.022 200.431.114 200.431.112 100.432.511 200.432.512 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Upper Robofil series Ceramic housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)
C102C 100.431.027 200.431.124 200.431.122 100.430.586 200.432.814 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil series Ceramic housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)
  C101 100.431.022 200.431.114 200.431.112 100.432.511 200.432.512 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Upper Robofil series Stainless housing+diamond insert (OD6.0 x 4.0mmT)
C102 100.431.027 200.431.124 200.431.122 100.430.586 200.432.814 Φ 0.102 Φ 0.152 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil series Stainless housing+diamond insert (OD5.0 x 4.0mmT)
C107 204.339.860 204.339.850 204.339.840 Φ 0.202 Φ 0.252 Φ 0.302 Lower Robofil 230. 330 series