Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Charmilles

Posted on Posted in Charmilles
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
C201 100.432.351 Φ33.5xΦ7×15.5 Common Robofil 3xx. 5xx series Replaced to 421.290~292 & 444.725~727
C202 100.443.733 M45x1.5x11H Common Robofil 3xx. 5xx series Plastic nut
C203 100.446.021 M45x1.5x12H ID=5.5   Nozzle Robofil 3xx. 5xx. 1020. M series Flat nozzle standard type
C204 100.447.011 M45x1.5x19H Upper Robofil 3xx. 5xx series Plastic nut
C205 100.448.473 M45x1.5x11H ID=5.5 Nozzle Robofil 3xx. 5xx series Flat nozzle type
C206 100.449.031 M45x1.5x12H ID=7.0 Nozzle Robofil 3xx. 5xx. 1020. M series Standard nozzle type
C207 135.001.194 Nut Robofil 3xx. 5xx. 1020. M series Clamping nut
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
C208 100.431.787 ID=1.8 Nozzle Robofil series Threading nozzle of ceramic
C209 100.431.958 ID=0.8 Nozzle Robofil series Threading nozzle of ceramic
C210 135.001.193 ID=6.0 Nozzle Robofil 3xx. 4xx. xx40 series
C211 135.001.194 Nut Robofil 3xx. 4xx. xx40 series Clamping nut
C212 135.005.189 30xΦ12x33H Lower Robofil series Lower head
C213 135.006.394 M22x1 Nut Robofil series Locking nut
C214 135.006.840 ID=6.0 Nozzle Robofil series
C215 135.011.828 ID=6.0 Nozzle Robofil series
C216 200.542.646 30xΦ6.0x33H Lower Robofil 3xx. 4xx series Nozzle for lower head
C217 200.542.917 M45x1.5×21 Upper nozzle Robofil 1xx. 3xx. 5xx. 10xx. M/F series
C218 200.641.617 30xΦ6.0x33H Lower Robofil 3xx. 4xxF series Nozzle for lower head
C218L 200.641.617 30xΦ6.0x33H Lower Robofil 3xx. 4xxF series Nozzle for lower head
C219 204.455.850 Φ32xΦ12.3×15.5 Common Robofil 3xx. 5xx series Taper nozzle with SUS cover