Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Chmer

Posted on Posted in Chmer
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
CH101 3140001 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Manual type Ref.M3140001B
CH102 3W53A92A Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S OD=7.0mm AWT type Ref. MW53A92C
CH102W Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S OD=7.0mm, Wide angle for taper type
CH108 Φ0.50 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S M12 / OD10.5xID0.5x11mm Set screw
CH111 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Die holder
CH113 Φ0.40 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S M12 / OD10.5xID0.4×12.5mm Set screw
CH117 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S