Giác hút chân không kiểu oval

Posted on Posted in Giác hút chân không

■ Sử dụng cho các bền mặt hút có kích thước giới hạn.

Variations Symbol Type Series Pad diameter Adapter Buffer
U Oval ZP 2×4, 3.5×7, 4×10
W Oval ZP2 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20,
5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30