Giác hút chân không nhiều tầng (Dia.2-46mm)

Posted on Posted in Giác hút chân không

Sử dụng đối với các vật có bền mặt cầu hoặc tiếp xúc nghiêng

Symbol Type Series Pad diameter Adapter Buffer
B Bellows ZP φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
B Bellows ZP2 φ6, φ8
B Bellows ZP3 φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16
J Bellows
(Multistage type)
ZP2 φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30
MB Bellows ZP2 φ4, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20
ZJ Bellows ZP2 φ2, φ4, φ5, φ6, φ40, φ46
ZJ 4,5-Stage Bellows ZP2 φ15,φ20,φ30,φ40,φ46