Cảm biến báo mức – Bộ sản phẩm hoàn chỉnh

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chiều dài đầu dò L Mức độ đo lường Thiết lập nhà máy Chiều dài đầu dò Thiết kế điện
LMC100 nước, môi trường nước 28 mm PNP/NPN
LMC110 dầu, môi trường gốc dầu 28 mm PNP/NPN
LMC400 nước, môi trường nước 9.6 mm PNP/NPN
LMT100 môi trường nước 11 mm PNP/NPN
LMT102 môi trường nước 38 mm PNP/NPN
LMT110 dầu, môi trường gốc dầu 11 mm PNP/NPN
LMT104 môi trường nước 153 mm PNP/NPN
LR3000 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
PI2798 PNP/NPN
PI2797 PNP/NPN
LR2050 150…2000 mm 0.02…1.98 m PNP/NPN
LR2750 150…2000 mm 0.02…1.98 m PNP/NPN
LMC410 dầu, môi trường gốc dầu 9.6 mm PNP/NPN
LR8000 100…1600 mm 0.02…1.58 m PNP
LR9020 100…1600 mm 0.02…1.58 m
LMT105 môi trường nước 253 mm PNP/NPN
LT3022 264 mm dầu khoáng PNP/NPN
PI2789 PNP/NPN
LT8022 264 mm 0.025…0.221 m 2 mức đầu ra chuyển mạch (OUT1, OUT2), 2 nhiệt độ đầu ra chuyển đổi (OUT3, OUT4), dầu khoáng PNP/NPN
LMT121 môi trường có hàm lượng nước thấp 11 mm PNP/NPN
PI2898 PNP/NPN
LT3023 472 mm dầu khoáng PNP/NPN
KI5085 PNP
PS3208