Đầu mài kim cương sửa đá Miracle

Posted on Posted in Mũi sửa đá kim cương
IMPREGNATED DIAMOND DRESSERS DDI-1
Order Ex. : DDI-2AFC – 12 x 100
( Model No. – Shank )

Loại(Chuôi)

Chuôi

Ứng dụng

Diamond Tips

Grit

Order No.

 DDI-2

Ø12 x 100
Ø12 x 50

Đối với trung tâm, hình trụ, mài bề mặt.
Kích thước bánh xe :Ø300 x 25 ~ Ø500 x 63

2A

F

DDI-2AFC

M

DDI-2AMC

R

DDI-2ARC

 DDI-3

Ø12 x 50

F

DDI-2AFD

M

DDI-2AMD

R

DDI-2ARD

 DDI-4

Ø10 x 50
Ø12 x 50

Đối với mục đích chung mài.
Kích thước bánh xe :
Ø300 và nhỏ hơn

1C

F

DDI-1CFG

M

DDI-1CMG

R

DDI-1CRG