Cam biến an toàn light curtain Ifm (ứng dụng tự động hóa nhà máy)

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Số lượng thanh Chiều cao
vùng bảo vệ
Chiều rộng
vùng bảo vệ (*)
OY115S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…4 m
OY116S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…4 m
OY112S ESPE type 2 3 810 mm 0…4 m
OY113S ESPE type 2 4 910 mm 0…4 m
OY111S ESPE type 2 2 510 mm 0…4 m
OY114S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…4 m
OY122S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…10 m
OY953S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 8…30 m
OY120S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…10 m
OY121S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…10 m
OY952S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 8…30 m
OY951S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 8…30 m
OY511S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…4 m
OY512S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…4 m
OY513S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…4 m

(*) ở cường độ ánh sáng thấp