Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp deep-learning Cognex VisionPro Vidi

Posted on Posted in Phần mềm Vision Cognex, Sản phẩm

VisionPro ViDi là phần mềm kiểm tra ngoại quan, phân tích hình ảnh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (deep learning) đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho việc tự động hoá nhà máy.

Kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với phần mềm VisionPro và Cognex Designer, VisionPro ViDi giải quyết các ứng dụng phức tạp quá khó khăn hoặc tốn kém đối với các hệ thống xử lý ảnh (machine vision) truyền thống.

Phần mềm chia thành các module với các công cụ xử lý cơ bản:

1.Location Tool: xác định vị trí và đếm các phần tử trên nền ảnh nhiễu và dễ nhầm lẫn
2.Analyse Tool: phân tích phát hiện các khuyết tật phức tạp, không quy luật
3.Classify Tool: phân loại các vật thể và hình ảnh ở trạng thái biến đổi, không đồng nhất
4.Read Tool : Nhận dạng các ký tự khó

Tạo chương trình VisionPro Vidi thực hiện qua 2 bước cơ bản:  TRAIN (dậy) và DEPLOY (sử dụng)

Vision Pro Vidi tích hợp 4 công cụ xử lý và phân tích hình ảnh deep-learning mạnh mẽ:

1.Location Tool: xác định vị trí và đếm các phần tử trên nền ảnh nhiễu và dễ nhầm lẫn
2.Analyse Tool: phân tích phát hiện các khuyết tật phức tạp, không quy luật
3.Classify Tool: phân loại các vật thể và hình ảnh ở trạng thái biến đổi, không đồng nhất
4.Read Tool : Nhận dạng các ký tự khó

Video giới thiệu các tool xử lý ảnh của phần mềm VisionPro Vidi Congex

Giao diện lập trình đồ họa
và ứng dụng
Windows based graphical user interface (GUI) with plugin support
C library (Windows DLL) for runtime and/or training
Microsoft .NET library (Wrapper for C library and WPF GUI components)
Cấu hình máy tính yêu cầu CPU Intel Core i5 (tối thiểu), Intel Core i7/Xeon (khuyến cáo)
GPU NVIDIA graphics card (CUDA compute capability of 3.0 or higher required. To use Low Precision mode, compute capability of 6.1 or higher required.)
For training purposes, a minimum of 3 GB graphic memory is recommended.
Note: VisionPro ViDi performance — in terms of processing time — will depend on hardware selection.
RAM Memory 4 GB (tối thiểu), 8 GB (khuyên cáo)
USB 1 free USB port (for the license dongle)
OS Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows Server 2016 64-bit
Định dạng hình ảnh PNG, BMP, TIFF, JPEG
Đặc tính hình ảnh 1–4 channels, 8 hoặc 16 bits

 

 

DL-VB-R-A-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VB-R-S-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VM-R-A-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VM-R-S-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-ID-R-A-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO VIDI 3.X AND NEWER BLUE-READ TOOL, VISIONPRO ID + PATQUICK AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-ID-R-B-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO VIDI 3.X AND NEWER BLUE-READ TOOL, VISIONPRO ID + PATQUICK AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-ID-R-S-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO VIDI 3.X AND NEWER BLUE-READ TOOL, VISIONPRO ID + PATQUICK AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-T-S-WB-OCR PERMANENT TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO VIDI 3.X AND NEWER OCR PACKAGE WITH VISIONPRO ID + PATQUICK IN STANDARD MODE
DL-VB-R-A-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-LOCATE TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VB-R-A-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VB-R-A-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VB-R-A-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VB-R-B-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VB-R-B-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VB-R-B-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VB-R-B-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ TOOL, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VB-R-B-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VB-R-S-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VB-R-S-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VB-R-S-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VB-R-S-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO BASE AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VB-T-A-8724-AL 8724E+DEEP LEARNING PERMANENT TRAIN&RUN AVD ALL (VPRO BASE)
DL-VB-T-A-WB-AL DEEP LEARNING PERMANENT RUN WITH TRAIN FOR VISIONPRO BASE, VIDI ALL TOOLS IN ADVANCED MODE
DL-VB-T-A-WB-BL PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING BLUE LOCATE, BLUE READ TOOL IN ADVANCED MODE
DL-VB-T-A-WB-GC PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY IN ADVANCED MODE
DL-VB-T-A-WB-RA PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING RED-ANALYZE TOOL IN ADVANCED MODE
DL-VB-T-S-8724-AL 8724E+ DEEP LEARNING PERMANENT RUN WITH TRAIN STD ALL (VPRO BASE)
DL-VB-T-S-WB-AL PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING ALL TOOLS IN STD MODE
DL-VB-T-S-WB-BL PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING BLUE-LOCATE AND BLUE-READ IN STD MODE
DL-VB-T-S-WB-GC PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY IN STD MODE
DL-VB-T-S-WB-RA PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO BASE, DEEP LEARNING RED-ANALYZE IN STD MODE
DL-VM-R-A-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VM-R-A-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VM-R-A-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VM-R-A-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (ADVANCED MODE)
DL-VM-R-B-WB-AL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, RED-ANALYZE, GREEN-CLASSIFY AND BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VM-R-B-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VM-R-B-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VM-R-B-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VM-R-B-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (BASE MODE)
DL-VM-R-S-WB-BL RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VM-R-S-WB-GC RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VM-R-S-WB-OCR RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING BLUE-READ TOOL, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VM-R-S-WB-RA RUNTIME LICENSE FOR VISIONPRO DEEP LEARNING RED-ANALYZE, VISIONPRO MAX AND COGNEX DESIGNER (STANDARD MODE)
DL-VM-T-A-8724-AL 8724E+VISIONPRO DEEP LEARNING PERMANENT RUN WITH TRAIN ADV ALL (VPRO MAX)
DL-VM-T-A-WB-AL PERMANENT RUN WITH TRAIN LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING ALL TOOLS IN ADVANCED MODE
DL-VM-T-A-WB-BL PERMANENT RUNTIME WITH TRAIN LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING BLUE-LOCATE, BLUE-READ TOOLS IN ADVANCED MODE
DL-VM-T-A-WB-GC PERMANENT RUNTIME WITH TRIAN LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY TOOL IN ADVANCED MODE
DL-VM-T-A-WB-RA PERMANENT RUNTIME WITH TRAIN LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING RED-ANALYZE TOOL IN ADVANCED MODE
DL-VM-T-S-8724-AL 8724E+VISIONPRO DEEP LEARNING PERMANENT RUN WITH TRAIN STD ALL (VPRO MAX)
DL-VM-T-S-WB-AL PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING ALL TOOLS IN STANDARD MODE
DL-VM-T-S-WB-BL PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING BLUE-LOCATE,BLUE-READ TOOLS IN STANDARD MODE
DL-VM-T-S-WB-GC PERMANENT RUNTIME WITH TRAINING LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING GREEN-CLASSIFY TOOL IN STANDARD MODE
DL-VM-T-S-WB-RA PERMANENT RUN WITH TRAIN LICENSE FOR VISIONPRO MAX, DEEP LEARNING RED-ANALYZE TOOL IN STANDARD MODE