Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Chmer

Posted on Posted in Chmer
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
CH201 MAWTO077A Φ4.0 Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic / OD38-32xID27.2×31.5
CH202 DC0104U Φ5.0 Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic with groove / OD28xID5.0x16
CH203 DC0105U Φ28xΦ5.0 16H Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic npzzle / Ref. 4140070
CH204 Φ39.8xΦ6 26H Upper CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Plastic nozzle
CH207A MAWTO077A Φ38xΦ4 31.5H Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Full plastic nozzle
CH207B MAWTO077A Φ38×4.0 31.5H Common CW-340. 430. 530. 640. 740. 850. 530S Brass housing+ Plastic cap