Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Hitachi

Posted on Posted in Hitachi
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
H201 H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H202 H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H203 C260 Φ6x30H Lower H-Cut 203M. Q series AWF High speed type
H203-1 C261 Φ4x30H Lower H-Cut 203M. Q series AWF High speed type
H204 Q6205 Φ80x7x46H Lower H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C372
H205 Q6201 Φ24x5x12H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C494
H205-1 Q6201 Φ24x5x12H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder / Ref. C494
H206 Φ80x5x48H Upper H-Cut 203M. Q series Nozzle support holder