Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Hitachi

Posted on Posted in Hitachi
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
H001 Q1825 (C202) 10.7x32mmL Common H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series Manual type
H002 Q6172 (C297) 7.8x30mmL Common H-Cut 203. 304. 345. 460M. Q series AWF type / ReplacedbyE8312
H005 43144 (C850) 9x18x18 Common H-Cut 254RS. 355RS series Manual type
H005G 43033 (C017) 9x18x18 Common H-Cut 254RS. 355RS series Manual type / TiN coated
H006 43017 (C851) 12x6x6 Upper H-Cut 254RS. 355RS series Manual type