Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Hitachi

Posted on Posted in Hitachi
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
H101 Q1846 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper H-Cut 203. 304. 345. 460. Q series Manual type / OD5.0x15H Ref. C206
H102 Q1848 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower H-Cut 203. 304. 345. 460. Q series Manual type / OD5.0x15H Ref. C207
H103 ~ ~ ~ 65909001 65934201 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Common H-Cut 203. 304. 345. 460. Q series Manual type / OD24x19H
H113 ~ ~ 43112 43113 43114 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper H-Cut 203. 304. 345. 460. Q series Manual type / OD24x19H Ref. C004. 005 .006
H114 ~ ~ 43060 43061 43062 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower H-Cut 203. 304. 345. 460. Q series Manual type / OD24x19H Ref. C001. 002 .003