Đầu dẫn hướng dây cho máy cắt dây EDM Ona

Posted on Posted in Ona
Đầu dẫn dây
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
O101 AE6999006 AE6999009 AE6999011 AE6999004R01 AE6999008R01 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Upper Prima series SW6.0x11.0mmT AWF type
O101M AE6999017 AE6999013 AE6999015 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper Prima series SW6.0x11.0mmT Without AWF type
O102 AE6999005 AE6999010 AE6999012 AE6999003R02 AE6999007R02 Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305 Lower Prima series SW6.0x11.0mmT AWF type
O102M AE6999018 AE6999014 AE6999016 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower Prima series SW6.0x11.0mmT Without AWF type
O103 E69200033R00 E69200035R00 E69200037R00 E69200039R00 E69200041R00 Φ0.10 Φ0.15 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Upper Prima KE series AWF type E69200037R00 ← E69200032R00 E69200039R00 ← E69200020R00 E69200041R00 ← E69200022R00
O104 E69200034R00 E69200036R00 E69200038R00 E69200040R00 E69200042R00 Φ0.10 Φ0.15 Φ0.20 Φ0.25 Φ0.30 Lower Prima KE series AWF type E69200038R00 ← E69200031R00 E69200040R00 ← E69200019R00 E69200042R00 ← E69200021R00