Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Ona

Posted on Posted in Ona
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
O001 AE6699003 25.5x Φ6.3x6T Common EW-25. B. E600. 400 series
O002 AE6699007 25.5xΦ8.2x6T Common EW-K. K1 KE450 series
O003 AE6699012 Φ6x16x16x8T Common EW-K. K1 KE450 series
O004 AE6699012 Φ8x16x16x8T Common EW-A5S. A7S. C5S3 KE450 series
O005 Φ6x16x16x8T Common EW-A5S. A7S. C5S3 KE450 series