Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Posted on Posted in Mitsubishi
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M001 X054D125H03 Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22 Common DWC-N. F. G. H. HA. C series Manual type
M001 S 5H03 Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22 Common DWC-N. F. G. H. HA. C series Manual type Screw type
M002 X054D129H04 Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22 Lower DWC-N. G. H. HA. SA. SB series
M002 S X054D129H04 Φ7xΦ0.7×22 Φ7xΦ0.8×22 Lower DWC-N. G. H. HA. SA. SB series SK1.2.3. AF1 type Screw type
M003 X054D199H01 Φ3.0xΦ0.7×16 Upper DWC- F. F1. G series SK1. AF type / Upper B
M004 X054D216H01 Φ3.0xΦ0.7×16 Upper DWC- F. F1. G series SK1 type / Upper A
M005 X054D345H01 2.5×3.0x27.5 Upper DWC-B. H1. HA. PA. SA. SB. SZ – AF1 type DWC-H. G series – SK2.3 type
M005 G X054D345H01 2.5×3.0x27.5 Upper DWC-B. H1. HA. PA. SA. SB. SZ – AF1 type DWC-H. G series – SK2.3 type
M008 X054D186H03 1.0×6.0x8.0 Common DWC-H1. HA sereies Manual type
M009 X056C075H01 X056C075H04 Φ24.8 x 20 Common DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. CX. QA. RA series DWC-FX. FA series AT. AF2.3 type /Polishedstandardtype
M009-1 X056C432H01 X056C075H06 Φ24.8x 20 Common DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. CX. QA. RA series DWC-FX. FA series / AT. AF2.3 type Ref. M009N / Unpolishedstandardtype
M009-2 X056C075H05 Φ24.8x 20 Common DWC-CX. FA. FX-S series AT. AF1.2.3 type/ Polishedangletype
M009-3 X056C075H05 Φ24.8x 20 Common DWC-CX. FA. FX-S series AT. AF1.2.3 type/ Unpolishedangletype
M009V X055C118H02 Φ24.8x 20 Common DWC-FA-V series AT. AF1.2.3 type/ Polishedtype
M009V1 X055C118H02 Φ24.8x 20 Common DWC-FA-V series AT. AF1.2.3 type/ Unpolishedtype
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M009A X059D448G52 Common DWC-N. F. G. H. HA. C series Plastic pin for M009
M010S X088D439H01 5x18x38 Common DWC-BA series