Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Ona

Posted on Posted in Ona
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
O201-4 E8311219 Φ4X20 Lower Prima EA250. F series Common without AWF, Lower with AWF
O201-6 E8311210 Φ6X20 Lower Prima EA250 Old . F series Common without AWF Lower with AWF
O202-4 E8311279 Φ4X20 Lower Prima E. EA. F series AWF type
O202-6 E8311225 Φ6X20 Lower Prima E. EA. F series AWF type
O202-6N E8311315 Φ6X20 Lower Prima E. EA. F series Without AWF type
O203-4 E8311371 Φ4 Upper Prima SA400 . E. EA series Ref. E87311345
O203-6 E8311317 Φ6 Upper Prima SA . E. EA series Ref. E87311327
O203-7 E8311370 Φ7 Upper Prima SA . E. EA series
O204-4 E8311364 Φ4 Lower Prima SA . E. EA series
O204-6 E8311318 Φ6 Lower Prima SA . E. EA series
O204-7 E8311365 Φ7 Lower Prima SA . E series
O205 E4611486 Prima SA . E. EA series Nozzle holder
O206 E4611506 Prima SA . E. EA series Nozzle holder