Cảm biến điện dung IFM (ứng dụng trong ngành nhựa)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nói
KG6000 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI6001 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI6000 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5300 0.5…40 mm non-flush mountable  thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5085 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KG5309 0.5…30 mm non-flush mountable  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI5303 0.5…40 mm non-flush mountable  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5083 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KI5309 0.5…40 mm non-flush mountable  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5301 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5302 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KG5311 0.5…9 mm quasi flush  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI5311 0.5…24 mm quasi flush  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KI5304 0.5…40 mm quasi flush thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KI5307 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KG5307 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KI5305 0.5…40 mm quasi flush  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PUR-Cable
KG5306 0.5…30 mm non-flush mountable  thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector
KG6001 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KG5303 0.5…30 mm non-flush mountable  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KG5300 0.5…30 mm non-flush mountable  thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm 2 m PUR-Cable
KI5306 0.5…40 mm non-flush mountable  thường mở DC NPN M30 x 1.5 / L = 92 mm M12 Connector
KQ5100 12 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 20 x 7 x 48 mm 2 m PUR-Cable
KG5308 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN M18 x 1 / L = 92.5 mm M12 Connector