Cảm biến điện dung IFM (chịu nhiệt độ cao)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Nhiệt độ
môi trường
Kết nối
KG6000 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI6001 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI6000 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5300 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI5085 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KG5309 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5303 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI5083 20 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5309 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5301 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI5302 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KG5311 0.5…9 mm quasi flush thường mở DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5311 0.5…24 mm quasi flush thường mở DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5307 0.5…40 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KI5304 0.5…40 mm quasi flush thường đóng DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KG5307 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KG5306 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN -25…80 °C M12 Connector
KG6001 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI5305 0.5…40 mm quasi flush thường mở DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KG5303 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC PNP -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KG5300 0.5…30 mm non-flush mountable thường mở DC NPN -25…80 °C 2 m PUR-Cable
KI5306 0.5…40 mm non-flush mountable thường mở DC NPN -25…80 °C M12 Connector
KI5310 0.5…24 mm quasi flush thường đóng DC PNP -25…80 °C M12 Connector
KG5308 0.5…30 mm non-flush mountable thường đóng DC NPN -25…80 °C M12 Connector