Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Makino

Posted on Posted in Makino, Sản phẩm
Nắp chụp nước
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
MA201 6EC80A417 Φ50xΦ11x20H Common EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Nozzle holder Type-0 : Chronium coated Replaced by 6EC80A418
MA202 6EC130A401 Φ50xΦ12x28H Common EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Nozzle holder Type-8 : Chronium coated Replaced by 6EC130A402
MA203 4EC130A701=1 Φ22xΦ8×10.5 Upper EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Type-8 : Big rubber insert
MA204 4EC80A708=1 Φ22xΦ8×2.5H Lower EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Type-0 : Small rubber insert
Nắp chụp nước
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
MA205-5 15EC80C401 Φ50xΦ5x20H Common EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Chronium coated Replaced by 15EC130C401
MA205-7 15EC130C401=1 Φ50xΦ7x20H Common EE. EH. EC. U. EU. SP. U53i series Chronium coated
MA206 6EC80A419 Φ50xΦ40x4H Common EE. EH. EC. U. EU series Plastic ring for A201.202.205
MA207 20EC130A401 Φ50xΦ5x20H Common EE. EH. EC. U. EU. SP43.64 series Laminar nozzle guard
MA207-1 18EC130B703 Φ50/40 Common EE. EH. EC. U. EU SP43.64series Insulation sleeve
MA208 18EC130B401 Φ50xΦ12x28H Common EE. EH. EC. U. EU. SP43.64 series Laminar nozzle guard
MA208-1 18EC80A719 Φ50/40 Common EE. EH. EC. U. EU SPseries Nozzle spacer
MA208-2 20EC080A702 Φ50/40 Common EE. EH. EC. U. EU SP series Insulation sleeve
MA208-3 18EC130B705 Φ50/40 Common EE. EH. EC. U. EU SPseries Nozzle spacer
MA209 18EC80A717 Φ22xΦ6x11H Upper EE. EH. EC. U. EU series Nozzle spacer
MA210 18EC130B706 Φ22xΦ6x11H Lower EE. EH. EC. U. EU series Nozzle spacer With Hole 1.0㎜