Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Makino

Posted on Posted in Makino, Sản phẩm
Phụ kiện khác
Ảnh sp Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
MA401 6EC100A747 Φ33.5×11.5 Upper U. EC32. 64. EU64. SP43 series Material : Urethane roller for shaft 1
MA402 1EC100B703 Φ32x9x5mmT Felt pad U. EC32. 64. EU64. SP43 series Felt pad for B-axis
MA403 6EC100A761 Φ15x6x2mmT Felt pad U. EC32. 64. EU64. SP43 series Felt pad for H-axis
MA404 6EC220B714 Φ16x3x2mmT Felt pad U. EU64. SP43 series Felt pad for wire guide unit upper 1
MA405 6EC220B716 Φ17x4x2mmT Felt pad U. EU64. SP43 series Felt pad for wire guide unit upper 2