Nắp chụp nước cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Posted on Posted in Mitsubishi, Sản phẩm
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M200 X183C443H01 Φ4.5 Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type For 5-axis / With Groove on top
M202 A X183C439H01 X183C439H03 Φ4.5 Φ8.0 Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type With Groove on top
M202 B X183C439H01 X183C439H02 X183C439H03 Φ4 Φ6 (=M203) Φ8 (=M204) Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type Without Groove on top
M203 X183C439H02 Φ6.0 Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type Ref. M202
M204 X183C439H03 Φ8.0 Upper DWC-H. H’ series – SK type DWC-HA. H1. C. 90PH – Manual type Ref. M202
M205 LSET Φ4 Upper Long nozzle set with L=20.30.40.50mm
M207 X053C491H01 X053C491H02 X053C491H03 Φ4 Φ6 (=M208) Φ8 (=M209) Lower DWC-F. G. C. H. H1. HA. 90PH series Plastic cap+Brass housing of M2102 Replaced to X054D209H22 for ID6
M207A X053C491H01 X053C491H02 X053C491H03 Φ4 Φ6 (=M208) Φ8 (=M209) Lower DWC-F. G. C. H. H1. HA. 90PH series Common for SK/Manual type Full plastic type of M2102
M207B X054D209H11 X054D209H12 X054D209H13 Φ4 Φ6 Φ8 Lower DWC-F. G. C. H. H1. HA. 90PH series Common for SK/Manual type Full plastic type with groove of M2102
M209 X053C491H03 Φ8. Loer DWC-F. G. C. H. H1. HA. 90PH series Common for SK/Manual type Plastic type of M2102 Ref. X054D209H03
M210 X053C621H01 X053C621H02 X053C621H03 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. PA series AF1 type Plastic+Brass housing of M2101
M210 A X053C621H01 X053C621H02 X053C621H03 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. PA series AF1 type Full plastic type of M2101
M2101 X053C621H01 X053C621H02 X053C621H03 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-H1. HA. SA. SB. SZ. PA series AF1 type Material : Full Ceramic
M2102 X054D209H11 X054D209H12 X054D209H13 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-G. F1 series – SK type DWC-G. F1. 90PG series – Manual type Material : Full Ceramic
M2103 X054D881H03 X054D881H04 X054D881H05 Φ4.0 Φ8.0 Φ12.0 Lower DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. RA series DWC-FX-K. FX-10.20 series AT. AF2.3 type. Full Ceramic type
Nắp chụp nước
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
M211 X183C378H01 X183C378H03 X183C378H05 Φ4.0 Φ8.0 Φ12 Upper DWC-PA. A. Z. HA. B. H1 series AF1 type
M212 X054D881H03 X054D881H04 X054D881H05 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. RA series DWC-FX-K. FX-10.20 serie / AT. AF2.3 type Brass+plastic type of M2103
M212A X054D881H03 X054D881H04 X054D881H05 Φ4.0 Φ6.0 Φ8.0 Lower DWC-HA. SA. SB. SZ. SX. RA series DWC-FX-K. FX-10.20 serie AT. AF2.3 type / Plastic type of M2103
M215 X186C793H01 X186C793H02 X186C793H03 Φ4 Φ8 Φ12 Upper DWC-SA. SB. SZ. SX. RA. PA. HA. CX series DWC-FX-K series AT. AF2.3 type / Ref. OD=73, 85mm
M215L Φ4 Upper DWC-SA. SB. SZ. SX. RA. PA. HA. CX series DWC-FX-K series Long nozzle set with L=20.30.40.50mm
M215 -1 Φ4 Φ8 Φ12 Upper DWC-CX. FX.SX series AT. AF2.3 type Ref. OD=73mm
M215-2 Φ4 Φ8 Φ12 Upper DWC-FX.FA series AT. AF2.3 type / Ref. OD=85mm
M216 X182B458H02 Φ63xΦ15.5 x20H Upper DWC-PX. CX. SX. PA. FX. HA. A. Z. B series AT. AF2.3 type / Nozzle holder OD63xID15.5x20mmH
M216-1 X187B370H03 Φ73xΦ15.5 x22H Upper DWC-SX. CX. FX. FA series AF2.3 type / Nozzle holder OD73xID15.5x22mmH
M217 X196C451H01 X196C451H02 Φ4 Φ8 Upper DWC-FX10.20 series AF3 type / 16.7mmH